Loader

Календарь мероприятий Oberig IT

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September
September
September
September
September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 • Практичне застосування рішення AlgoSec для реалізації сучасних завдань, що стоять перед організаціями
  11:00 -13:00
  20/10/2022

  Дата: 20.10.2022

  Час: 11:00 за Київським часом

   

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у вебінарі: “Практичне застосування рішення AlgoSec для реалізації сучасних завдань, що стоять перед організаціями”.

  На вебінарі ми проведемо демонстрацію рішень AlgoSec, а також розглянемо їх ключові особливості.

   

   

  На воркшопі ми розглянемо наступні питання:

  1. Зниження трудовитрат при керуванні політиками безпеки на прикладі Nationwide Insurance\ITAI Corp bank:

  • Додавання пристроїв, збирання конфігурацій мережевого обладнання та побудова топологічної карти мережі;
  • Аналіз відповідності конфігурацій мережевих пристроїв заданим стандартам конфігурування та кращим практикам;
  • Аналіз відповідності конфігурацій мережевих пристроїв вимогам регулятора (PCI-DSS, GDPR, HIPPA та інші);
  • Симуляція проходження трафіку та пошук мережевих об’єктів;
  • Оптимізація правил міжмережевих екранів.

  2. Корпоративне управління безпечними змінами доступів в організації:

  • Створення workflow на зміну мережевого доступу за рахунок вбудованої гнучкої системи заявок та інтеграції із зовнішніми системами тикетингу;
  • Автоматичне виділення пристроїв, на яких необхідно провести зміну та формування рекомендацій щодо змін правил доступу;
  • Аналіз топології мережі та оптимального дизайну мережевих політик;
  • Аналіз змін, що вносяться, на наявність ризиків і вразливостей;
  • Перевірка застосування політик на кінцевих пристроях;
  • Аудит активності мережевих пристроїв.

  3. Від Firewall Management до безпеки додатків – як AlgoSec захищає бізнес:

  • Додавання бізнес-додатків до AlgoSec AppVi;
  • Спрощення процесу керування додатками;
  • Огляд інструмента AlgoSec Reporting Tool для створення звітів.
   Спікери:


   Владислав Круковський – Product manager, Oberig IT.

   Актайлак Альмурашов – Technical Engineer-Consultant, Oberig IT.
   AlgoSec
   є провідним постачальником рішень для управління безпекою великої мережевої інфраструктури та доступністю сервісів, орієнтуючись на потреби бізнесу та допомагаючи найбільшим у світі компаніям вбудовувати процедури забезпечення безпеки у бізнес-процеси. За допомогою рішень AlgoSec можна автоматизувати процес зміни політик безпеки без участі користувачів, заздалегідь оцінювати ризики та забезпечувати постійну відповідність вимогам регуляторів, а також швидко надавати, змінювати, переносити або виводити з експлуатації мережеві підключення для бізнес-додатків, прискорюючи доставку у виробниче середовище, та багато іншого.

    

 • Практическое применение решения AlgoSec для реализации современных задач, стоящих перед организациями
  11:00 -13:00
  20/10/2022

  Дата: 20.10.2022
  Время: 11:00 по Киевскому времени (14:00 по времени Астана).

   

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в вебинаре: “Практическое применение решения AlgoSec для реализации современных задач, стоящих перед организациями”.

  На вебинаре мы проведем демонстрацию решений AlgoSec, а также рассмотрим их ключевые особенности.

   

  На воркшопе мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Снижение трудозатрат при управлением политиками безопасности на примере Nationwide Insurance\ITAI Corp bank:

  • Добавление устройств, сбор конфигураций сетевого оборудование и построение топологической карты сети;
  • Анализ соответствия конфигураций сетевых устройств заданным стандартам конфигурирования и лучшим практикам;
  • Анализ соответствия конфигураций сетевых устройств требованиям регулятора (PCI-DSS, GDPR, HIPPA и другие);
  • Симуляция прохождения трафика и поиск сетевых объектов;
  • Оптимизация правил межсетевых экранов.

  2. Корпоративное управление безопасными изменениями доступов в организации:

  • Создание workflow на изменение сетевого доступа за счет встроенной гибкой системы заявок и интеграции с внешними системами тикетинга;
  • Автоматическое выделение устройств, на которых необходимо произвести изменение и формирование рекомендаций по вносимым изменениям правил доступа;
  • Анализ топологии сети и оптимального дизайна сетевых политик;
  • Анализ вносимых изменении на наличие рисков и уязвимостей;
  • Проверка применения политик на конечных устройствах;
  • Аудит активностей сетевых устройств.

  3. От Firewall Management к безопасности приложений – как AlgoSec защищает бизнес:

  • Добавление бизнес-приложений в AlgoSec AppVi;
  • Упрощение процесса управления приложениями;
  • Обзор AlgoSec Reporting Tool инструмента для создания отчетов.

   

  Спикеры:

  Владислав Круковский – Product manager, Oberig IT.

  Актайлак Альмурашов – Technical Engineer-Consultant, Oberig IT.

   

  AlgoSec является ведущим поставщиком решений для управления безопасностью большой сетевой инфраструктуры и доступностью сервисов, ориентируясь на потребности бизнеса и помогая крупнейшим в мире компаниям встраивать процедуры обеспечения безопасности в бизнес-процессы. С помощью решений AlgoSec можно автоматизировать процесс изменения политик безопасности без участия пользователей, заранее оценивать риски и обеспечивать постоянное соответствие требованиям регуляторов, а также быстро предоставлять, изменять, переносить или выводить из эксплуатации сетевые подключения для бизнес-приложений, ускоряя доставку в производственную среду, и многое другое.

   

21
22
23
24
25
26
27
 • SolarWinds Observability – огляд технічних можливостей окремих модулів, кейси використання у Замовників.
  11:00 -13:00
  27/10/2022

  Дата: 27.10.2022

  Час: 11:00 за Київським часом

  Шановні Фахівці,

  Запрошуємо Вас взяти участь у Tech Workshop: “SolarWinds Observability – огляд технічних можливостей окремих модулів, кейси використання у Замовників”.

  На онлайн-сесії ми проведемо демонстрацію рішень SolarWinds та розглянемо їх ключові особливості.

   

  На Tech Workshop ми розглянемо такі питання:

  1. Короткий опис системи моніторингу SolarWinds Observability, її призначення.
  2. Архітектура, масштабованість та висока доступність системи моніторингу SolarWinds Observability.
  3. Платформа Orion і неліцензований вбудований функціонал платформи.
  4. Функціонал модулів платформи:
   – Основні модулі мережевого стека: NPM, NCM, NTA;
   – Основні модулі інфраструктурного стека: SAM, VMAN, SRM;
   – Модуль Log Analyzer, модуль DPA та його підхід до моніторингу баз даних;
  5. Технічне обслуговування\адміністрування Системи, підтримка з боку Вендора.
  6. Особливості ліцензування Cloud Observability.

   

  Спікери:

  Тарас Дуброва – Менеджер з розвитку бізнесу, Oberig IT.

  Юрій Матвієнко – Провідний фахівець з інфраструктурних технологій, Oberig IT.

   

  Компанія SolarWinds Inc. – розробник потужних інструментів для моніторингу, управління, аналізу та реагування на проблеми, що виникають при роботі систем та сервісів для малих та великих підприємств. Метою компанії є розробка інноваційних рішень для спрощення керування ІТ-інфраструктурою. На відміну від інших розробників програмного забезпечення, які створюють жорсткі рішення з високою вартістю, SolarWinds забезпечує своїх клієнтів доступними та функціональними інструментами для управління ІТ-інфраструктурою, яким довіряють понад мільйон ІТ-фахівців у всьому світі.

   

 • SolarWinds Observability – обзор технических возможностей отдельных модулей, кейсы использования у Заказчиков.
  11:00 -13:00
  27/10/2022

  Дата: 27.10.2022
  Время: 11:00 по Киевскому времени (14:00 по времени Астана).

   

  Уважаемые Специалисты,

  Приглашаем Вас принять участие в Tech Workshop: “SolarWinds Observability – обзор технических возможностей отдельных модулей, кейсы использования у Заказчиков”.

  На онлайн-сессии мы проведем демонстрацию решений SolarWinds, а также рассмотрим их ключевые особенности.

   

   

  На Tech Workshop мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Краткое описание системы мониторинга SolarWinds Observability, ее назначение.
  2. Архитектура, масштабируемость и высокая доступность системы мониторинга SolarWinds Observability.
  3. Платформа Orion и нелицензируемый встроенный функционал платформы.
  4. Функционал модулей платформы:
   – Основные модули сетевого стека: NPM, NCM, NTA;
   – Основные модули инфраструктурного стека: SAM, VMAN, SRM;
   – Модуль Log Analyzer, модуль DPA и его подход к мониторингу баз данных;
  5. Техническое обслуживание\администрирование Системы, поддержка со стороны Вендора.
  6. Особенности лицензирования Cloud Observability.

   

  Спикеры:

  Тарас Дуброва – Менеджер по развитию бизнеса, Oberig IT.

  Юрий Матвиенко – Ведущий специалист по инфраструктурным технологиям, Oberig IT.

   

  Компания SolarWinds Inc. – разработчик мощных инструментов для мониторинга, управления, анализа и реагирования на проблемы, которые возникают при работе систем и сервисов для малых и крупных предприятий. Целью компании является разработка инновационных решений для упрощения управления ИТ-инфраструктурой. В отличие от других разработчиков программного обеспечения, которые создают жесткие решения с высокой стоимостью, SolarWinds обеспечивает своих клиентов доступными и функциональными инструментами для управления ИТ-инфраструктурой, которым доверяют более миллиона ИТ-специалистов по всему миру.

28
29
30
31
November
November
November
November
November
November